Zeynep Irmak Öcal, 11 Nisan 2022'de doğum izninden döndüğünde iş akdinin feshedildiğini öğrendi. Kendisine hiçbir bildirim yapılmadan işten çıkarılan Öcal, durumu Medya İşçileri Sendikası'na bildirdi. Sendikanın hukuk müşavirliği konuyu yargıya taşıdı ve dava dilekçesinde iş akdinin haksız ve hukuka aykırı şekilde feshedildiği belirtildi. Ayrıca, işveren ile Öcal arasında muvazaalı bir şekilde iş/basın iş sözleşmesi dışında eser sözleşmesi yapıldığı ifade edilerek, feshin geçersizliği ve işe iade talep edildi.

Hekimler Gazze için yürüdü Hekimler Gazze için yürüdü

Davalı DHA avukatları, Öcal’ın ilgili kanunlar kapsamında bir hizmet ilişkisinin bulunmadığını ve aralarındaki ilişkinin eser/telif sözleşmesi olduğunu savundu. Ancak Bakırköy 33. İş Mahkemesi, Öcal’ı haklı buldu. DHA bu kararı istinafa taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 50. Hukuk Dairesi’nde görülen davada üst mahkeme, işçi ile işveren arasındaki kişisel bağımlılık ilişkisini tanımladı. Kararda, iş sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden ayırt eden en önemli unsurun bağımlılık ilişkisi olduğu belirtildi. Öcal’ın fiilen çalıştığı, her ay değişen miktarlarda ödeme aldığı, haberlerle ilgili ekipmanların DHA tarafından sağlandığı, tam mesai yaptırılarak çalıştırıldığı ve iş planlaması yapılarak gerektiğinde çevre illere gönderildiği hususları dikkate alındığında, taraflar arasında hizmet ilişkisinin kurulduğu anlaşıldı.

Mahkeme, Öcal’ın iş ilişkisine 4 Kasım 2019'dan itibaren belirsiz süreli ve basın iş kanununa tabi şekilde başladığını belirterek iş akdi feshinin geçersiz olduğuna ve Öcal’ın işe iadesine karar verdi. Bu karar, güvencesiz, sigortasız ve sendikasız şekilde istihdam edilen gazeteciler için önemli bir emsal teşkil ediyor. Mahkeme, bu tür çalışanların iş ilişkisine başlanıldığı tarih itibariyle sigortalı sayılacağını ve tüm haklara sahip olacaklarını hükme bağladı.

Bu karar, güvencesiz şekilde istihdam edilen tüm gazeteciler için önemli bir güvence oldu.

Editör: Elif Erbay