Yüksek Mahkeme, 703 sayılı KHK'de yer alan rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. AYM, rektör atamalarında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) rolünü ortadan kaldıran ve rektörlerin atanmasını doğrudan Cumhurbaşkanına bırakan düzenlemenin, Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırı olduğunu belirtti.

Dava konusu düzenlemenin önceki halinde, devlet üniversiteleri rektörlerinin YÖK'ün aday gösterdiği kişiler arasından seçilerek Cumhurbaşkanı tarafından atandığı, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetinin YÖK'e teklifi ve YÖK'ün olumlu görüş vermesi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atandığı ifade edildi. Ancak, 703 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonrasında, YÖK'ün bu süreçlerdeki rolü kaldırıldı ve rektör atama usulü değiştirildi.

AYM'nin kararında, "Kural, kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırıdır, iptali gerekir," ifadeleri yer aldı. İptal kararı, 12 ay sonra yürürlüğe girecek.

İşte Yılmaz Özdil, Özgür Özel gerçeği!  Kavganın asıl nedeni ne? İşte Yılmaz Özdil, Özgür Özel gerçeği! Kavganın asıl nedeni ne?

Ayrıca, AYM, 2547 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi'nin (b) fıkrasının (5) numaralı bendinin 703 sayılı KHK ile değiştirilmesine ilişkin düzenlemeyi de iptal etti. Bu düzenleme, YÖK'ün 21 üyesinden 7'sinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenmesi ve ardından Cumhurbaşkanı onayı ile göreve başlaması yerine, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını öngörüyordu.

AYM, bu değişikliğin de Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Kararda, ÜAK'ın YÖK'e üye seçen bir kuruluş olduğu ve yapılan değişiklikle ÜAK tarafından seçilen üyelerin doğrudan üye sıfatını kazanamadıkları, nihai olarak bu sıfatı kazanmalarının Cumhurbaşkanı'nın takdirine bağlı kılındığı vurgulandı.

Kararda, "Kuralın 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerle ilgisinin olduğu söylenemez. Bu itibarla kural, 7142 sayılı Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımadığından Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca verilen KHK çıkarma yetkisinin amaç ve kapsamı içinde değerlendirilmemektedir. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırıdır, iptali gerekir," ifadeleri kullanıldı.